اهنگ زیبای آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی

موزیک آلمانی با زیرنویس فارسی و آلمانی

Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt
اغلب شروع و پایان یک نقطه هستند

Seit der Geburt das selbe Blut, das durch die Adern pumpt
از زمان تولد همان خون از رگ ها گذشته است

Wir fangen jedes Jahr
ما هر سال می رسیم

Zur gleichen Zeit an zu frieren
در زمان مشابهی به فصل سرما

Wir pusten Ringe in die
Luft bis der Rauch verweht
ما در هوا حلقه های دود بیرون می دهیم تا زمانی که دود ناپدید شود

Halten uns fest wenn die
Erde Pirouetten schlägt
ما را محکم نگهدار وقتی زمین می رقصد

Und wir drehen uns mit wenn die Zeiger rotieren
و ما هم می چرخیم وقتی که عقربه می چرخد

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و یه جایی راه ها برخورد می کنند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره هم را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من و به راست می روم

Doch wir beide bleiben nicht stehen
اما ما هیچ کدام توقف نمی کنیم

Bis wir uns wieder sehen
تا وقتی که دوباره همدیگر را ببینیم

Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt
دایره هرروز روی صفحه ی سفید رسم می شود

Und der Mond löst die
Sonne ab in jeder Nacht
و ماه هر شب خورشید را خاموش می کند

Ich frag’ mich wieder mal
من دوباره از خودم می پرسم

Was bei dir grad’ passiert
چه اتفاقی دارد برای تو می افتد؟

Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo
شعر روی دیوار در منظر عموم

Halt nicht fest was du
liebst sondern lass es los
چیزی رو که دوست داری نگه ندار، بلکه بذار بره

Und wenn es wieder kommt
و وقتی دوباره میاد

Dann gehört es nur dir
اون فقط مال توئه

Ey, wenn sich alles
in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کنه

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و یه جایی راه ها برخورد می کنند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره هم را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Doch wir beide bleiben nicht stehen
اما ما توقف نمی کنیم

Bis wir uns wieder sehen
تا وقتی دوباره یکدیگر را ببینیم

Egal wie weit wir uns entfernen
مهم نیست چقدر دور می رویم

Auf den Brettern seh ich noch uns, oh ja
من هنوز می توانم خودمان روی صفحه ببینم، بله

Egal wie weit wir auseinander sind
مهم نیست چقدر از هم دور هستیم

Wir haben den gleichen Mittelpunkt
ما مرکز یکسانی داریم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و در نقطه ای راه ها برخورد می کنند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر ما بخواهیم دوباره همدیگر را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و در نقطه ای راه ها برخورد می کند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره همدیگر را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Doch wir beide bleiben nicht stehen
اما ما توقف نمی کنیم

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره همدیگر را ببینیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *